E aoga le vaai ma fesili

Ieremia 6:16  “… Ia outou tutū i ala ma vaavaai, ma fesili i ala o le vavau, poo i fea le ala lelei, ma ia outou savavali ai, ona maua lea e outou o le malologa mo outou agaga. A ua latou fai mai, Matou te le savavali i ai”.

O le fesili o se mea lelei. Ua faia e le Atua le tagata ia fesili. Fesili pe a lē malamalama. Fesili pe a sese. Fesili pe a lē mautinoa le tonu. Fesili foi pe aisea ua malosi ai le leo o le tina. Fesili pe aisea ua faaletonu ai se taupulega, pe fesili foi pe faapefea ona faalelei atili se mea ua manaia.

O le vaivaiga taatele, e mumusu e fesili. Atonu e musu ne‘i iloa e vaivai. Ae o le tagata vaivai, e musu e fesili, e faafoliga e poto, ae vaivai. O le tagata filigā e fesili.

E ala ona fesili, ina ia manino ma malamalama, ma mautinoa o loo laina tutusa ma le mea o aga i ai le gaioi a le Agaga Paia. E oo lava i tagata popoto ma atamamai, e fesili. Sa fesili Mose i le Atua. Sa fesilisili le ausoo ia Iesu. O le Atua foi sa fesili ia Kaino poo fea Apelu lona uso.

E tatau ona fesili i tagata agavaa ma ē ua aotauina pe a fia iloa se mea. E ala ona o fanau i aoga ia faalogo, aoaoina ma fesili auā e popoto ai. O le natura lava o le tagata, e faaatoatoa mea uma i le fesili. Afai ua faaletonu le fanau, e tatau ona fesili, ae aua le tuuaia tamaiti e leaga. A lē ola le lotu, fesili pe aisea. E le taulia fesili e faafiapoto.

O le mau filifilia, o loo faamatala ai e le perofeta o Ieremia mea ua oo i le nuu o le Atua. O mala ma faafitauli e fetaia‘i ma i latou ona ua o ese ma poloaiga tausi. Ua ala na faatafea ona o le agasala ma le soli o feagaiga a le Atua.

Sa ola fiafia, a o lea ua faanoanoa. Sa fifilemu, a o lea ua puapuagatia. Sa saoloto, a o lea ua pologa. Sa i o latou eleele ma fanua, a o lea ua faaaunuua. Ona fetalai mai lea o Ieova, “Ia outou tutu i ala, ma vaavaai, ma fesili i ala o le vavau, ….”

O le finagalo o le Atua i lona nuu, ia toe fesili. Fesili pe aisea ua ola faanoanoa ai. Fesili pe aisea ua puapugatia ai. Fesili pe aisea ua pologa ma faaaunuua ai. Se‘i toe vaavaai i ala, toe siaki pe le o sese ala o savavali ai. Poo savavali e tusa ma taiala mai le Atua, poo ua taitai e manaoga ma tuinanau o tagata.

Fetalai Ieova, ia fesili i ala o le vavau. E le o fai mai ia fesili i talatuu ma tala fatu o le vavau, ae fesili poo ā ala na savavali ai augatama o le faatuatua. Fesili i ē na mua i malae. Fesili pe aisea na ta‘uamiotonuina ai e le Atua ia Aperaamo.

Fesili ia Mose pe faapefea ona ia taitaiina Isaraelu i totonu o le vao, e lei pala se ofu pe masaesae ni seevae. Fesili ia Iosua pe faapefea na latou soloina pa o Ieriko, ae leai ni mea tau. E tatau ia muli mai, ona fesili ia mua mai. Se ‘i fesili ia Enoka pe aisea na ave olaina ai, ma ia tau mai mea sa ia fai ma faamalieina ai le finagalo o le Atua.

Ia fesili le augatupulaga fou i le augatupulaga matutua e faailoa mai ala na manuia ai. Fesili iai sei tau mai amioga ma tu sa fiafia iai le Atua. Pe aisea na faamanuiaina ai latou. Sa manuia eleele, sa pepeti lafumanu, sa leai foi se nuu e siitaua ia Isaraelu.

Ae talofa, o lea ua iai i nuu ese, ua nofo pologa. Ona fetalai lea o le Atua, sei toe iloilo le tofa ma sasa’a faauto le ipu a le faimea. Sasa’a le fafao ma fili faatupetoa ala e savavali ai, ina ia maua le malologa o latou agaga. Sei fesili i le Atua na te faailoa mai, ae aua le faamoemoe i lo latou atamai.

Aua le faamoemoe i lo latou malosi, ae toe vaavaai ma fesilisili i le Atua.  Fai mai le poto, e iai ala e tonu i le manatu o le tagata, ae fano ai. Ae fetalai Iesu, O ia o le Ala. O le ala tonu, e moni ma faamaoni.

Le nuu e o le Atua, e taua le fesili. Fesili le tina i le tamā, o le fanau ia fesili i mātua. Ia tatou fesili i le Atua na te faailoa mai le ala. O le molimau a le perofeta o Isaia; mataupu e 35 fuaiupu e 8, “E iai foi le ala tanu, ma le ala, e taua o le ala sa; e le ui atu ai se ua leaga, ae faia mo i latou latou lava; e ui ina valea se malaga e le sese ai lava.” O le ala e tau i le faamoemoe manuia o le tagata, o le ala ua faasino mai e le Atua.

Ia manatua, tatou te manaomia uma le fesoasoani. Soia le faafiapoto ma le faafiaamiotonu. E tatau na saili i tua atu o le li‘o o loo e iai. Ia tatala faamalama ia sulugia ai oe e se isi malamalama fou, ma aumai se ea fou i totonu o le aiga, poo le ekalesia.

Ae aua le faia uiga faasa-Iuta, e faailoa atu i ai e le Atua ala tonu ma ala e manuia ai ae tali mai, ‘matou te le savavali iai.’ Pe manatu faapea, o ala lava nei na o mai ai tuaa ma lenei aiga, e le suia e se tasi.

Aua ne‘i faaseseina i le tino mai o mea, ae fano ai le toatele ona e musu e fesili ma talia ni fautuaga. Ia e iloa, e faaaogā e le Atua isi tagata e ala mai ai lona finagalo. Soifua.